PATOLOGIES

> Patologies

Poden ser xilòfagues o abiòtiques. Controlar l’excés d’humitats és clau per perllongar el cicle de vida, especialment en estructures, tancaments i paraments.

Aplicar mesures de disseny, prescriure un material adequat i complir amb un pla de manteniment són les millors eines preventives. Els agents xilòfags són la principal amenaça, atès que degraden la fusta i fan minvar la seguretat estructural. L’aigua, en els seus diferents estats, és el factor més determinant perquè té la capacitat d’interactuar individualment amb la fusta com a material higroscòpic i complementar o potenciar la resta d’agents.

Desplaça cap amunt